O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Oświatowe “EDUKATOR” w Łodzi od dnia 10 maja 1996r działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar kraju. Celem Stowarzyszenia jest:

 • udział w realizacji programu edukacji narodowej w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych społeczeństwa,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • zapewnienie specjalistycznej pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym,
 • rozwój lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich oraz doskonalenie kadr gospodarczych, społecznych i politycznych poprzez wzrost wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji,
 • działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i regionu w aspekcie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, w szczególności poprzez inicjowanie, wspieranie, rozwój partnerstwa lokalnego i regionalnego oraz sektora ekonomii społecznej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz wzrostu partycypacji obywatelskiej,
 • promocja norm życia społecznego i gospodarczego, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych regionów, społecznościami lokalnymi oraz współpracy ponadnarodowej,
 • działalność na rzecz społecznej aktywności biznesu,
 • działalność w zakresie innowacji społecznych mająca na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk oraz grup społecznych,
 • wspieranie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wsparcie instytucji rynku pracy oraz upowszechnianie instrumentów rynku pracy,
 • promocja równych szans na rynku pracy,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na wszelkich płaszczyznach i pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób i grup wykluczonych społecznie,
 • działalność na rzecz zbliżenia międzypokoleniowego,
 • działalność nakierowana na wspieranie aktywności osób starszych, w szczególności w sferze edukacji, sferze społecznej, sferze integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej,
 • realizacja inicjatyw z zakresu pomocy społecznej,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomoc osobom uzależnionym,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 • organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
 • wspieranie i pomoc członkom Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizację procesów kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • prowadzenie procesu dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w szczególności poprzez prowadzenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
 • prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • opracowywanie programów nauczania zgodnie z kierunkiem rozwoju sztuki pedagogicznej (np. kształcenie modułowe),
 • popularyzowanie wśród nauczycieli i innych osób idei rozwoju i doskonalenia,
 • promowanie w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich,
 • przygotowywanie i realizowanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, praktyk zawodowych, targów, wystaw i innych imprez naukowych, oświatowych i kulturalnych,
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
 • promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy,
 • organizację kształcenia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 • tworzenie i prowadzenie placówek realizujących aktywną politykę rynku pracy,
 • wypracowywania nowych form współdziałania z zakładami pracy i zakładami rzemieślniczymi w zakresie kształcenia zawodowego,
 • produkcję i sprzedaży środków dydaktycznych,
 • działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową,
 • prowadzenie i wspomaganie badań naukowych, analiz marketingowych i badań społecznych,
 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wymianę doświadczeń i informacji między partnerami,
 • propagowanie sprawdzonych rozwiązań z dziedziny polityki społecznej rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego,
 • prowadzenie działalności oświatowej i opiekuńczej na rzecz dzieci i młodzieży,
 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą,
 • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
 • gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność oświatową i gospodarczą, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie:

 • 85.5- Pozaszkolne formy edukacji;
 • 85.51 –Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.59 - Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85.6 – Działalność wspomagająca edukację;
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
 • 86. 90- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.E- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 94.99 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych;
 • 70.2- Doradztwo związane z zarządzaniem;
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja;
 • 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • 72.20 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 • 73.20.Z – Badania rynku i opinii publicznej;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.

Od 17 maja 2006 roku do chwili obecnej Stowarzyszenie Oświatowe Edukator wpisane jest do Rejestru instytucji szkoleniowych. W ostatnich latach siłą Stowarzyszenia przekładającą się na skuteczności podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania środków unijnych stanowią olbrzymie doświadczenia Zarządu Stowarzyszenia oraz jego członków. Członkowie Stowarzyszenia prowadzili działania edukacyjne oraz koordynowali prace w programach Phare 2001, Phare 2002 , SPO RZL, IW EQUAL i wiele działań z EFS w perspektywie finansowej 2007-2013.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami, w szczególności w zakresie realizacji projektów:

 1. Powiat Łęczycki;
 2. Miasto Łódź;
 3. Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi;
 4. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi;
 5. Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network;
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 7. Kuratorium Oświaty w Łodzi

W ciągu ostatnich lat współpracowaliśmy również z zakładami pracy w zakresie organizacji kursów dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w których uczestniczyli pracownicy:

 • Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, O/Zakład Gazowniczy Łódź Warsztaty Szkolne,
 • Haering Polska Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.
 1. dr Bożena Zając – Prezes Zarządu
 2. dr Konrad Rokoszewski – wice Prezes Zarządu
 3. mgr inż. Andrzej Żelasko - wice Prezes Zarządu
 4. mgr Jan Krzywański – sekretarz Zarządu