• Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR” w partnerstwie z Fundacją Inkubator rozpoczęło realizację projektu „CZAS NA SUKCES” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

 • Projekt MŁODZIEŻOWY BUDŻET PARTYCYPACYJNY W GMINIE PIĄTEK
  realizowany od 01.05.2015 do 31.12.2015 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Idea projektu jest zorientowana na aktywizację obywatelską uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa funkcjonujących na terenie Gminy Piątek oraz powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Piątek.

 • Projekt „UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO
  realizowany Od 01.01.2014 do 30.06.2015, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy we współpracy z Powiatem Łęczyckim.

 • Projekt "Z NAMI NABIERZESZ DOŚWIADCZENIA i SPEŁNISZ SWOJE ZAWODOWE MARZENIA"
  realizowany od 01.06.2014 do 30.06.2015 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi we współpracy z Miastem Łódź.

 • Projekt MECHATRONIKA SAMOCHODOWA – NOWE KOMPETENCJE, NOWE MOŻLIWOŚCI
  realizowany od 01.06.2014 do 31.05.2015, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi we współpracy z Miastem Łódź.

 • Projekt PWD "OD LABORATORIUM MODY DO FABRYKI STYLU"
  realizowany od 01.02.2012 do 31.01.2014 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi we współpracy z Miastem Łódź i Partnerem Włoskim.

 • Projekt „NIC O NAS BEZ NAS, BUDŻETY PARTYCYPACYJNE W GMINACH POWIATU ŁĘCZYCKIEGO”
  projekt realizowany od 01.06 2014 do 31.12.2014 w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Idea projektu była zorientowana przygotowanie aktywnych obywateli 6 gmin powiatu łęczyckiego do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego.

 • Projekt „INICJATYWA LOKALNA DROGĄ DO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”
  realizowany od 01.03.2013 do 28.02.2014 w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (Szwajcarsko – Polski Program Współpracy). Projekt był skierowany do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Rad Sołeckich z powiatu łęczyckiego, którzy przygotowywani byli do podejmowali lokalnych inicjatyw wolontariackich. Podsumowaniem działań projektowych były prowadzone Warsztaty Lokalnego Ożywienia Obywatelskiego. Projekt realizowany był we współpracy z Partnerem Litewskim.

 • Projekt WOLONTARIAT SPOSOBEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH
  realizowany od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (Szwajcarsko – Polski Program Współpracy). Działania projektowe zorientowane były na przygotowanie uczniów/uczennic trzech szkół podstawowych w zakresie podejmowania inicjatyw wolontariackich na rzecz lokalnego otoczenia. Projekt realizowany był we współpracy z Partnerem Słowackim.

 • Stowarzyszenie Oświatowe Edukator (Partner w projekcie) we współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łodzi we wrześniu 2009 roku z sukcesem zakończyło wdrażanie projektu „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów szkół zawodowych” – partnerstwo dotyczyło jedynie działań merytorycznych.

 • W 2010 r. Stowarzyszenia (partner w Projekcie) we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich wdrażał dwa projekty finansowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  1. „Młodzi z ekologia na TY” w ramach komponentu 2 – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, projekt wdrażany był w gimnazjach województwa łódzkiego. (Partnerstwo w obszarze merytorycznym)

  2. „Też potrafię – równe szanse dla niepełnosprawnej młodzieży”. Komponent 3 – Równe szanse i integracja społeczna z obszaru tematycznego – Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie. Partnerstwo nawiązane jest w celu upowszechniania wdrażania innowacyjnych metod aktywizacji młodzieży niepełnosprawnej, rozwijania jej indywidualnych umiejętności oraz ułatwiania wejścia na rynek pracy. (Partnerstwo w obszarze merytorycznym i finansowym)