Zadanie realizowane było we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 w Łodzi oraz Społeczną Szkołą Podstawową Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w terminie od 20 czerwca 2022r. do 16 września 2022r. Uczestnikami zajęć ogółem była grupa 172 dzieci z łódzkich szkół podstawowych 52 adresatów to 4 grupy po 13 osób – uczestnicy przyrodniczo – historycznych rajdów rowerowych po województwie łódzkim – uczniowie klas V – VIII 120 adresatów to 8 grup po 15 osób – uczestnicy ekologicznych półkolonii letnich – uczniowie klas I - IV

W ramach dotacji zakupiono:

 • 20 szt. gier dydaktycznych wykorzystywanych podczas warsztatów ekologicznych,

 • 220 godzin ekologicznych warsztatów turystyczno – fotograficznych,

 • usługę turystyczną w postaci wycieczek ekologiczno – przyrodniczych,

 • nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego dla wyróżnionych w konkursach ekologicznych

Ze środków własnych Stowarzyszenia zakupiono plakaty i ulotki promujące, materiały plastyczne, tonery, 2 tablice ekspozycyjne do prezentacji wykonanych zdjęć i prac plastycznych. Zorganizowane zajęcia były okazją do prowadzenia obserwacji przyrodniczych, poznawania ciekawych miejsc regionu łódzkiego oraz doskonalenia umiejętności robienia zdjęć w plenerze. Przede wszystkim jednak uczestnicy rozwijali zainteresowania przyrodnicze oraz kulturą i pięknem własnego regionu. Uczestnicy wszystkich turnusów podczas warsztatów twórczych w Krainie Dzikiej Kaczki znajdującej się w Bronowie/k Brzezin wykonali zielnik, w którym znalazły się m.in. rośliny zebrane podczas ścieżki edukacyjnej po lesie oraz rośliny zebrane podczas pieszych wycieczek po najbliższej okolicy. Ponadto uczestnicy wykonali plakaty nt. ochrony środowiska, które wyeksponowali na zakupionych tablicach demonstracyjnych oraz przygotowali prezentację swoich zdjęć.
Głównym celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u wszystkich osób biorących udział w zadaniu.
Zorganizowane wycieczki piesze i autokarowe pozwoliły dzieciom poznać przyrodnicze zakątki regionu łódzkiego, w atrakcyjny i aktywny sposób dzieci poznały najbliższą okolicę i jej walory turystyczne. Odbyło się 12 autokarowych wycieczek ekologicznych oraz 10 rajdów rowerowych.

 • Wycieczki autokarowe i rowerowe do Krainy Dzikiej Kaczki w dolinie Mrogi koło Bronowic oraz Arboretum w Rogowie.

 • Wycieczki autokarowe do rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła. Zajęcia warsztatowe w Sulejowskim Parku Krajobrazowym.

 • Wycieczki rowerowe – Śladami Łódzkich Fabrykantów – Ruda Pabianicka

 • Wycieczki autokarowe do rezerwatów przyrody – Las Łagiewnicki, Polesie Konstantynowskie oraz śladami diabła Boruty (Łęczyca, Tum, skansen)

 • Wycieczki rowerowe– Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – śladami cmentarzy wojennych z okresu I Wojny Światowej

 • Wycieczki rowerowe – Skansen w Nagawkach, las i miejsca pamięci w okolicach Gałkowa i Wiączynia

 • Piesze wycieczki w okolicach Widzewa.

Uczestnicy każdego turnusu wzięli udział w 3 konkursach, oddzielnie dla każdej z grup (ogółem odbyło się 28 edycji) - laureaci otrzymali nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego

 1. Konkurs - „Gra ekologiczna” polega na wymyśleniu i wykonaniu planszowej gry dydaktycznej wraz z instrukcją dotyczącej wiedzy z zakresu ekologii, lub gry sprawnościowej, logicznej ale wykonanej z materiałów wtórnych.

 2. Konkurs – „Piękno przyrody w obiektywie” to konkurs w którym uczestnicy fotografują wybrane przez siebie rośliny lub owady poznawane w trakcie wycieczek, zaobserwowane dzięki zakupionym lupom, oznaczane za pomocą atlasów do oznaczania roślin - przedmiotem zdjęć mogą być również inne ciekawe obiekty, miejsca przyrodnicze z walorami turystycznymi.

 3. Konkurs - „Quiz wiedzy ekologicznej” jest konkursem polegającym na prawidłowym rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę ekologiczną oraz walory turystyczno przyrodnicze regionu łódzkiego.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi