Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie wersji papierowej formularza kwalifikacyjnego:

  1. w biurze projektu – Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR”, 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35 (teren Zespołu Szkół Przemysłu Mody, tel. (42) 646 39 64) w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),

  2. bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR” 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do biura projektu.

Formularze kwalifikacyjne, które nie zostaną złożone w biurze projektu, wpłyną przed lub po terminie, zostaną przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kandydat nie ma obowiązku składania formularza osobiście.

Uwaga: W przypadku małej liczby zgłoszeń przewiduje się możliwość przedłużenia terminu przyjmowania formularzy lub ogłoszenie dodatkowego naboru. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna w siedzibie biura projektu.

W plikach do pobrania znajdują się następujące dokumenty (Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów). :

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości "CZAS NA SUKCES"

Regulamin rekrutacji "CZAS NA SUKCES" Edycja 2

Formularz kwalifikacyjny "CZAS NA SUKCES"

Karta oceny formalnej formularza kwalifikacyjnego "CZAS NA SUKCES"

Oświadczenia "CZAS NA SUKCES"